GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Svobodná základní škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje pouze na základě právního důvodu zpracování nebo písemného souhlasu subjektu údajů.


1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika

 • doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 • třídní kniha

 • záznamy z pedagogických rad

 • kniha úrazů

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

 • hlášení trestných činů, neomluvená absence

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích

 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách

 • emailové adresy a telefonní čísla zákonných zástupců

 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny

 • fotografie za účelem propagace školy

 • zveřejnění výtvarných děl žáků


Na školu je možné se obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Kontaktní údaje správce:

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
U Přehrady 3196/4, Jablonec nad Nisou, 46602
tel.: 483 313 705
email: info@szsjablonec.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jana Sacherová
email: sacherova.j@szsjablonec.cz