Logo Svobodné základní školy

Proč Svobodnou ZŠ?

Individuální přístup, akceptování rozdílu a integrace

Malý kolektiv a vyvážený přístup pedagogů umožňují individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení jejich vloh i respektování, popř. odstraňování oslabení. Ve třídě je max. 20 žáků, jedno místo je určeno pro dítě se znevýhodněním.

Díky individuálnímu přístupu a respektování rozdílů je možná i integrace dětí zdravotně postižených či dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd. V případně potřeby je v jednotlivých třídách kromě vyučujícího též asistent pedagoga.

Rozvíjíme, respektujeme a podporujeme

Rozvíjíme komunikativní dovednosti, vlastní názor, formulování myšlenek, diskusi, nápady. 

Respektujeme osobnost, její potřeby, objevujeme a vyzdvihujeme klady každého dítěte, oceňujeme snahu, vůli, podporujeme zdravé sebevědomí a osobní odpovědnost, individuální přístup. 

Podporujeme zdravý životní styl, ranní zdravotní cvičení, pitný režim, dostatek pohybu, relaxaci, pobyt venku, osobní odpovědnost za své zdraví, nabízíme všem dětem možnost základních sportovních dovednosti formou pobytových kurzů nebo kurzů v rámci Tv (kurzy plavání, bruslení, cykloturistika, vodáctví, lyžování).

Výuka žáků mimořádně nadaných

Snažíme se, aby výsledky vzdělávání nadaných dětí byly přímo úměrné jejich schopnostem a dovednostem. Učivo není třeba urychlovat, ale rozšiřovat.

Profil absolventa

Žák získá prohloubený a ucelený obraz světa, přijímá zodpovědnost za to, co a jak koná a kým je. Žák by měl:

Tradiční akce školy (s rodiči i bez nich)

Každý rok pořádáme mnoho akcí pro žáky i rodiče.