Logo Svobodné základní školy

Co je Svobodná ZŠ?

Soukromá základní škola od 1. do 9. třídy.

Právní forma
obecně prospěšná společnost

Zřizovatel
Spolek přátel Svobodné základní školy, U Přehrady 3196/4, Jablonec nad Nisou, 46602 

Školu založila
v roce 1993 skupina rodičů a pedagogů, s blízkými názory na výchovu a vzdělávání, pro své děti, s cílem vytvořit malou školu, do které budou rádi chodit děti, rodiče i učitelé. Od roku 1993 je zařazena do sítě ZŠ MŠMT ČR

Financování
škola je financována státními dotacemi dle platné legislativy, sponzorskými dary přátel školy a školným rodičů

Cíl
výchova a vzdělávání zdravé a silné osobnosti, svobodného člověka

Naši žáci vědí co je svoboda, respekt, tolerance. Učíme děti od nejmladšího věku, že: Svoboda každého člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého.

„Škola je dílna“ (J. Á. Komenský)
Děti často pracují ve skupinách, radí si, pomáhají. Učí se tvořivosti metodami kritického myšlení, projektovým vyučováním, jsou vedeni k samostatnosti v učení, práci s chybou, osobní odpovědnosti.

Odpoledne
Děti odpoledne tráví ve školní družině, školním klubu nebo v zájmových kroužcích, hledají vlastní cesty k prožívání volného času, rozvoji svých zájmů.

Škola a komunikace
Škola je založena na otevřenosti vůči veřejnosti i rodičům. Rodiče jsou ve stálém kontaktu s jednotlivými učiteli, ale mohou se podílet i na programu a chodu školy. Škola spolupracuje též s pedagogicko-psychologickými poradnami, logopedy a dětskými psychology. Komunikace mezi učiteli a žáky je vedena na podkladě pocitu důvěry a vzájemného respektu. Žáci jsou vedeni k vyjádření vlastního názoru.

Rodinná atmosféra školy
otevřenost, klid, sdílnost, důvěra

Samostatnost a osobní odpovědnost
je u nás velmi důležitá. Kromě každodenního vyučování učitelé jezdí se svými žáky na týdenní pobyty (lyže, kola,rafty) občas je spaní ve škole, poznávací exkurze, divadlo. Vzájemně se poznávají i mimo školní lavice.

Máme smysl pro humor,
nebojíme se zasmát, rozlišujeme smích a posměch