Logo Svobodné základní školy

Organizace školního dne

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE

Pravidelný provoz školy je ve vyučovacích dnech od 7:45 do 16:30 hodin. Žáci prvního stupně mohou přijít do školy od 7:00 hodin spodním vchodem, v šatně se přezují, odloží svršky a jdou se nahlásit do družiny, kde zůstávají do 7:40. Do své třídy odcházejí na vyzvání pedagogického pracovníka, když je již ve třídách zajištěn dohled.

Vyučuje se podle rozvrhu hodin schváleného ředitelem školy. Výuka může probíhat v blocích a projektech. Pokud učitel vyučuje v bloku, určuje přestávku dle potřeb žáků a zvolené činnosti. V případě změny učitele vyplývající z rozvrhu, platí pro ukončení hodiny a přestávku přesný čas daný rozvrhem.

Ranní výuka žáků prvního stupně začíná v 8:00 ranním cvičením ve třídě. Žáci druhého stupně začínají v 8:15, přičemž všichni přicházejí do školy tak, aby nejpozději 10 minut před zahájením výuky byli ve třídě a mohli se včas připravit na vyučování. 

Po druhé vyučovací hodině následuje velká přestávka (od 9.45 do 10.30 na 1. stupni a od 10:00 do 10:30 na 2. stupni). Její čas dodržují učitelé i žáci.

Odpolední provoz školní družiny probíhá od 12:30 do 16:30. 

Žáci ze školní družiny (školního klubu) odcházejí v doprovodu rodičů či jejich zákonných zástupců nebo samostatně v určenou hodinu na základě vyplněných přihlášek. Změny v odchodech musí být písemně potvrzeny rodiči (zákonnými zástupci).