Co je SZŠ

Co je Svobodná základní škola?
soukromá ZŠ 1. - 5. ročník

Právní forma:
obecně prospěšná společnost

Školu založila:
v roce 1993 skupina rodičů a pedagogů, s blízkými názory na výchovu a vzdělávání, pro své děti, s cílem vytvořit malou školu, do které budou rádi chodit děti, rodiče i učitelé. Od roku 1993 je zařazena do sítě ZŠ MŠMT ČR

Financování:
škola je financována státními dotacemi dle platné legislativy, sponzorskými dary přátel školy a školným rodičů

Cíl:
výchova a vzdělávání zdravé a silné osobnosti, svobodného člověka.
Naši žáci vědí co je svoboda, respekt, tolerance. Učíme děti od nejmladšího věku, že: Svoboda každého člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Profil vycházejícího žáka:
žák získá prohloubený a ucelený obraz světa, přijímá zodpovědnost za to, co a jak koná a kým je. Žák by měl:

  • být samostatný, vědět, kde hledat informace a umět se orientovat v nových situacích
  • být schopný vést dialog - umět naslouchat a obhajovat své názory
  • být schopný pochopit svou vlastní osobu , snažit se dále rozvíjet své zájmy a dovednosti, smysluplně využívat svůj čas, chovat se zodpovědně ke svému zdraví.

Rodinná atmosféra školy:
otevřenost, klid, sdílnost, důvěra

Individuální přístup a akceptování rozdílu:
malý kolektiv a vyvážený přístup pedagogů umožňují individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení jejich vloh i respektování, popř. odstraňování oslabení. Ve třídě je max. 20 žáků, jedno místo je určeno pro dítě se zdravotním znevýhodněním.

Rozvíjíme:
komunikativní dovednosti, vlastní názor, formulování myšlenek, diskusi, nápady.

Respektujeme:
osobnost, její potřeby, objevujeme a vyzdvihujeme klady každého dítěte, oceňujeme snahu, vůli, podporujeme zdravé sebevědomí a osobní odpovědnost, individuální přístup.

„Škola je dílna“:
(J.Á. Komenský)
děti často pracují ve skupinách, radí si, pomáhají. Učí se tvořivosti metodami kritického myšlení, projektovým vyučováním, jsou vedeni k samostatnosti v učení , práci s chybou, osobní odpovědnosti.

Odpoledne:
Děti odpoledne tráví ve školní družině, školním klubu nebo v zájmových kroužcích, hledají vlastní cesty k prožívání volného času, rozvoji svých zájmů.

Škola a komunikace:
škola je založena na otevřenosti vůči veřejnosti i rodičům. Rodiče jsou ve stálém kontaktu s jednotlivými učiteli, ale mohou se podílet i na programu a chodu školy. Škola spolupracuje též s pedagogicko-psychologickými poradnami, logopedy a dětskými psychology. Komunikace mezi učiteli a žáky je vedena na podkladě pocitu důvěry a vzájemného respektu. Žáci jsou vedeni k vyjádření vlastního názoru.

Podporujeme:
zdravý životní styl, ranní zdravotní cvičení, pitný režim, dostatek pohybu, relaxaci, pobyt venku, osobní odpovědnost za své zdraví, nabízíme všem dětem možnost základních sportovních dovednosti formou pobytových kurzů nebo kurzů v rámci Tv (kurzy plavání, bruslení, cykloturistika, vodáctví, lyžování)

Samostatnost a osobní odpovědnost:
je u nás velmi důležitá. Kromě každodenního vyučování učitelé jezdí se svými žáky na týdenní pobyty (lyže, kola,rafty) občas je spaní ve škole, poznávací exkurze, divadlo. Vzájemně se poznávají i mimo školní lavice.

Integrace:
Díky individuálnímu přístupu a respektování rozdílů je možná i integrace dětí zdravotně postižených či dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd. V případně potřeby je v jednotlivých třídách kromě vyučujícího též asistent pedagoga.

Výuka žáků mimořádně nadaných
Snažíme se, aby výsledky vzdělávání nadaných dětí byly přímo úměrné jejich schopnostem a dovednostem. Učivo není třeba urychlovat, ale rozšiřovat.

Přestup:
do 6. tříd běžných ZŠ nebo osmiletých gymnázií

Pomáhající učitel
Laskavý, pozitivní, má rád děti, umí je vychovávat a váží si své práce. Projevuje vlastní iniciativu a vzdělává se.

Tradiční akce SZŠ ( s rodiči i bez nich)
Poslední buřt
Mikulášská šou
Keramická dílna
Vánoční dílna
Vánoční zpívání v kostele
Týden na lyžích
Velikonoční dílna
Den rodin
SOŠ Bike Cup - cyklistický závod rodinných týmů
Týden na kolech
Loučení s „ páťáky“
Poznávací výlety

Máme smysl pro humor
nebojíme se zasmát, rozlišujeme smích a posměch

 

 

© 2014, Svobodná základní škola